Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Nieuws

Terug

Nieuwe classificatie gingivitis en parodontitis

Tijdens het EuroPerio congres van afgelopen juni in Amsterdam is de nieuwe “Classification of Periodontal and Peri-Implant Conditions” gepresenteerd.

Deze classificatie is voortgekomen uit de World Workshop welke gehouden is in november 2017. De oude internationale classificatie stamde uit 1999 en deze was duidelijk aan verfrissing toe. De oude classificatie werd overal ter wereld gebruikt behalve in Nederland want wij hebben de classificatie van Van der Velden hier aangehouden. In de classificatie van Van der Velden wordt gekeken naar de ernst van de afbraak (bot- of aanhechtingsverlies), de omvang van de aandoening (hoeveel elementen zijn aangedaan), de leeftijd van de patiënt en de klinische kenmerken (bijvoorbeeld necrotisch of snel progressief).

De gehele opzet is zodanig dat de nieuwe classificatie relatief gemakkelijk kan worden aangepast als nieuwe informatie over de ziekten bekend wordt.

De huidige inzichten in de wetenschap hebben geleid tot een classificatie die beter in staat is de status en de activiteit van parodontale ziekten te beschrijven waarbij ook de verwachte respons van de behandeling wordt meegenomen. Daarnaast kan de parodontitis worden beschreven als een manifestatie van een systemische aandoening of als het resultaat van lokale factoren (bijvoorbeeld overhangende restauraties of trauma van occlusie).

Binnen het hoofdstuk van de parodontitis is er geen sprake meer van adulte of juveniele parodontitis. Voor het onderscheid tussen verschillende leeftijdsgroepen werd te weinig bewijs gevonden.

In het nieuwe systeem wordt allereerst het stadium waarin de ziekte zich bevindt aangegeven. Daarin herkennen we de classificatie van Van der Velden, want de ernst en omvang van de afbraak wordt hierin beoordeeld. Daarnaast worden complicerende factoren als furcaties, verticaal botverlies, ontbreken van elementen en occlusale problemen meegenomen in de stadiëring.

Als tweede stap wordt er in de gradering de mate van progressie aangegeven. Dit kan aan de hand van vergelijking met eerdere informatie, maar ook aan de hand van de hoeveelheid afbraak in relatie tot de hoeveelheid biofilm (bv. weinig plaque met veel botafbraak, of veel plaque en weinig botafbraak).

Tevens worden modificerende factoren als roken en diabetes in deze gradering meegenomen. Deze gradering is dus een inschatting voor het risico van een eventuele progressie en verwachting van de respons op de behandeling.

Het lijkt op het eerste gezicht complex maar als het in een juist schema staat dan is er prima mee te werken en is het best overzichtelijk. Tevens geeft het een eerlijker beeld van de complexiteit van parodontitis. Niet alle patiënten met parodontitis zijn hetzelfde en de focus van de behandeling zal dan ook per patiënt verschillen. Aardig is ook om te zien dat er nagedacht is over verschillende definities van parodontale gezondheid. Dat is meer dan de afwezigheid van ziekte /ontsteking.

Momenteel buigt de Nederlandse Vereniging voor de Parodontologie zich over de classificatie en zal zich beraden wanneer en hoe de classificatie in Nederland wordt ingevoerd. Er zal een vertaling vanuit het Engels moeten worden gemaakt zodat iedereen hierover goed kan worden geïnformeerd. Tevens zal er een uitleg voor onze patiënten moeten komen. Een hele klus! In de volgende editie van het N.O.-bulletin en in andere media zal nadere informatie gegeven worden.

Artikel gepubliceerd in het N.O.-bulletin van 26 oktober 2018 door Olaf Veth, Paroodontologie Praktijk Zwolle